Ogłoszenia i przetargi | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Ogłoszenia i przetargi

Zapytanie Alnea/2017/1 z dnia 10 listopada 2017 r. - rozstrzygnięte

Więcej informacji:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067587

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ”Zakup sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg opartego o sterownik PLC”. Rodzaj zamówienia: zakup.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy opisując przedmiot zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych, nazw producenta, nazw patentów, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie (dostawę) innych równoważnych rozwiązań. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, poprzez złożenie stosownych dokumentów
i certyfikatów, że oferowane przez niego usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

 Rozliczenie nastąpi w PLN.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV:

Przedmiot główny:

42997300-4 – Roboty przemysłowe.

Termin wykonania zamówienia: dostawa robota w terminie do 15 grudnia 2017 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji, jeżeli przedmiotowe wydłużenie będzie wpływało na ważny interes Zamawiającego. Poprzez ważny interes Zamawiającego uważana jest realizacja projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykaże się posiadanym doświadczeniem w zakresie robotyki oraz realizował dostawę robotów.

2) dysponowanie zasobami umożliwiającymi realizację  zamówienia;

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie i w postaci poczty elektronicznej.

3. Korespondencję pisemną związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Alnea Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 7

11-034 Stawiguda

z podaniem numeru sprawy: Alnea/2017/1

6. Korespondencję w formie poczty elektronicznej związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na

adres: krzysztof.kaminski@alnea.pl z podaniem numeru sprawy: Alnea/2017/1 w tytule wiadomości.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

LP

Kryteria oceny oferty

1

Cena

60% (60 punktów)

2

Okres płatności

40% (40 punktów)

gdzie:

„Cena” – 60%
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 60 x (Cmin / Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,
Cb - cena oferty badanej.
„Okres płatności” – 40%
Oferta z najdłuższym okresem płatności (odroczenie płatności)  otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 40 x (Ob / Omax), gdzie:
Omax - najdłuższy okres płatności,
Ob – okres płatności badanej oferty.

Okres płatności ma być wyrażony w dniach z uwzględnieniem warunków płatności za bieżący bądź poprzedzający miesiąc.

Uwaga: w przypadku rozłożenia płatności na raty, okres płatności wylicza się wg następującej zależności: å[% kwoty x okres płatności danej kwoty]

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie kompletnego sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg.

Cechy robota:

Sześcioosiowy robot przemysłowy o udźwigu 4kg z kontrolerem opartym o sterownik PLC. Powtarzalność ramienia robota: maksimum 0,04 mm
Pendant robota z kolorowym wyświetlaczem dotykowym
PLC CPU z modułem Ethernet, moduł zasilania i płyta bazowa

Moduły 16 wejść i 16 wyjść

 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem, na które otrzymał dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.


Zapytanie Alnea/2016/1 z dnia 15 marca 2016 r. - rozstrzygnięte

Więcej informacji:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1000923